W transport towarów niebezpiecznych zaangażowane jest grono osób, każda z nich musi posiadać uprawnienia ADR oraz wiedzę zdobytą na odpowiednim szkoleniu. Szczególne role przypadają trzem osobom.
Nadawcy, który ma obowiązek by odpowiednio przygotować przesyłkę. Musi ją opakować oraz oznakować, ma również swój udział w prawidłowym załadunku towaru. Opakowania powinny być dostosowane do przewożonego ładunku, dobrze zamknięte i w dobrym stanie. Opakowanie dobiera się zgodnie ze stopniem zagrożenia przewożonego ładunku. Nadawcy wybiera również sposób, w jaki ładunek niebezpieczny zostanie przewieziony.
Kolejną ważną rolę pełni przewoźnik. Ten, któremu zlecono przewóz towarów niebezpiecznych powinien sprawdzić wybór środka transportu i podstawić odpowiedni pojazd, który spełni wymagania zgodnie z nadanym wcześniej numerem. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić właściwe środki transportu oraz użyć odpowiedniego wyposażenia oraz oznakowania.
Ostatnią, bardzo ważną rolę, pełni kierowca. Musi on posiadać odpowiednie kwalifikacje, posiadać szkolenia, przestrzegać przepisy ruchu drogowego, znać przepisy konwencji ADR, odpowiednich ustaw i rozporządzeń, umieć udzielić pierwszej pomocy, musi wiedzieć jak postąpić podczas wypadku, oraz przestrzegać wszelkich zakazów łączenia ze sobą w jednym pojeździe określonych rodzajów towarów niebezpiecznych. Jest on odpowiedzialny za wszelkie szkody, które mogą powstać w trakcie przewozu ładunku. Razem ze ładunkiem, w kabinie musi znajdować się odpowiednia dokumentacja, przede wszystkim list przewozowy.

Źródło: transport morski